Εκπαίδευση / Education

Εκπαίδευση
Δίπλωμα “Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής”, 1985
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Πατρών
Διδακτορικό Δίπλωμα “Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής”, 1993
“Αλγόριθμοι για την επίλυση της εξίσωσης Riccati”
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Πολυτεχνική Σχολή
Πανεπιστήμιο Πατρών

Education
Diploma “Computer Engineering and Informatics”, 1985
Department of Computer Engineering and Informatics
Polytechnic School
University of Patras, GREECE
PhD “Algorithms for solving the discrete Riccati equation”, 1993
Department of Computer Engineering and Informatics
Polytechnic School
University of Patras, GREECE