Αναφορές / References

Αναφορές
Διεθνής βιβλιογραφία:   207 αναφορές
Ελληνική βιβλιογραφία: 30 αναφορές

Citations
International bibliography: 207 citations
Greek bibliography:           30 citations