Βιβλία / Books

Βιβλία

[1] dBASE IV & Clipper, ΕΛΙΞ Βιβλία Πληροφορικής, 1994.

[2] Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2000.

[3] Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, GUTENBERG, 2008.

[4] Σήματα, Συστήματα & Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, GUTENBERG, 2008.

[5] Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Λύσεις Ασκήσεων, ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ, 2009.

[6] Φίλτρα Kalman και Λαϊνιώτη, ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ, 2009.

[7] e-book Λογική Σχεδίαση, Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 2011.

[8] Matrix Equations Solutions Using Riccati Equation Theory and Applications, LAMPERT Academic Publishing, 2012.

[9] Εξίσωση Riccati Αλγόριθμοι και Εφαρμογές, ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ, 2013.

[10] Σήματα και Συστήματα, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών,2015. ηλεκτρονικό βιβλίο https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5311

[11] Μαθηματική Ανάλυση, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015. ηλεκτρονικό βιβλίο https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6356

Books
[1] dBASE IV & Clipper, ELIX Books of Informatics Ed, 1994.

[2] Digital Electronics, Pedagogic Institute, 2000.

[3] Digital Electronics, GUTENBERG, 2008.

[4] Signals, Systems and Digital Signal Processing, GUTENBERG, 2008.

[5] Digital Electronics Exercises Solutions, Arakynthos, 2009.

[6] Kalman and Lainiotis Filters, Arakynthos, 2009.

[7] e-book Logic Design, Τ.Ε.Ι. of Lamia, 2011.

[8] Matrix Equations Solutions Using Riccati Equation Theory and Applications, LAMPERT Academic Publishing, 2012.

[9] Riccati Equation Algorithms and Applications, Arakynthos, 2013.

[10] Signals and Systems, 2015. ebook https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5311

[11] Mathematical Analysis, 2015. ebook https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6356